1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PuurVoer. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PuurVoer. Op verzoek zenden wij u kosteloos een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. PuurVoer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PuurVoer erkend.

1.4 PuurVoer garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. De onderneming:

Vestigingsadres:
Puurvoer
Meulenkampstraat 24
8266 CD Kampen
puurvoer@outlook.com
KvK-nummer 71306161
Btw nr. NL001593149B78

PuurVoer wordt vertegenwoordigt door Mevr. P Siebel


3.Het aanbod


Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn;
» de prijs inclusief belastingen;
» de eventuele kosten van aflevering;
» de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

4.De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien u een bestelling plaatst bij PuurVoer, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PuurVoer. PuurVoer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.Herroepingsrecht Bij levering van producten:

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PuurVoer heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij PuurVoer. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.

PuurVoer draagt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


6. Uitsluiting herroepingsrecht

1. PuurVoer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden omdat het vers- of diepvriesproducten zijn
b. die snel kunnen bederven of verouderen of een beperkte THT (ten minste houdbaar tot) datum hebben die korter is dan 6 maanden na levering

3. De juistheid van het gedoseerd en gepast toedienen van de producten aan hond of kat is ten alle tijde de verantwoordelijkheid voor de consument. Indien de consument hier vragen over heeft kan men contact opnemen met de ondernemer, bij voorkeur via email of contactpagina. Schade welke door onjuiste dosering of toediening wordt veroorzaakt kan nimmer verhaald worden op de ondernemer.

7. De prijs

1. De prijzen vermeld bij het product ten tijde van de bestelling worden niet veranderd tenzij er sprake is van een verandering in het BTW tarief.

2. De prijzen vermeld bij het product zijn inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. Voor het aanvaarden van het aanbod wordt de totaalprijs inclusief bezorgkosten via de website gecommuniceerd.

8.Garantie

1. PuurVoer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, zoals in de beschrijving bij het product staat vermeld. Afbeeldingen geven een duidelijk beeld van het werkelijke product. Afbeeldingen van snacks en diepvriesproducten kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid.
2. Een garantie welke door PuurVoer of fabrikant is verstrekt doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument heeft.

9.Levering en uitvoering

1. PuurVoer gaat zorgvuldig om met het in ontvangst nemen van bestellingen en de uitvoering hier van.

2. Het leveradres is het adres dat de consument aan PuurVoer kenbaar heeft gemaakt.

3. PuurVoer heeft een beperkt bezorggebied, dit gebied wordt vermeld op de website. In het bestelproces wordt duidelijk vermeld dat we een beperkt bezorggebied hebben echter voor de controle hier van bent u als consument zelf verantwoordelijk.

4. Bestellingen worden geleverd op de afgesproken dag zoals op de website is vermeld. Indien een bestelling niet leverbaar blijkt te zijn binnen de afgesproken termijn heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal PuurVoer het bedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PuurVoer tot het moment van bezorging aan de consument.


10. Betaling

1. De consument kan bij PuurVoer vooraf betalen via IDEAL of contant bij bezorging.

11.Bezorgcondities

1. PuurVoer levert de goederen op de vooraf afgesproken dag en tijd. Bent u -of een vertegenwoordiger- op de overeengekomen tijd niet aanwezig op het door u opgegeven adres dan wordt de bestelling retour genomen. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen moeten de producten op het leveradres persoonlijk in ontvangst genomen worden.
2. Bij een nieuwe afspraak voor een tweede bezorgpoging worden de verzendkosten opnieuw in rekening gebracht.
3. PuurVoer levert tenzij anders overlegd de producten uitsluitend met eigen vervoer.
4. Het minimale bestelbedrag is 25 euro en bij bestellingen boven 50 euro worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.

12.Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PuurVoer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij PuurVoer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
3. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PuurVoer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.Geschillen

Op overeenkomsten tussen PuurVoer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 puurvoer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel